Functie en voortbestaan van het afdelingsbestuur 

Functie en voortbestaan van het afdelingsbestuur 

Almelo, 16 februari 2022

Beste fotovrienden,
 
Afgelopen donderdagavond 10 februari zijn we als afdelingsbestuur bij elkaar gekomen om de vraagtekens te bespreken die we als bestuur ervaren. Zoals in de vorige nieuwsbrief aangegeven hebben we op dit moment 3 vacatures in ons bestuur. Daarnaast ervaren we weinig respons en betrokkenheid van clubbesturen op de voorstellen die we neerleggen en de activiteiten die we ontplooien.
 
De vragen die we hebben zijn de volgende: Hebben we wel een afdelingsbestuur nodig? Moeten we lid blijven van de fotobond? Welke verwachtingen leven er vanuit de fotoclubs richting het afdelingsbestuur? Wordt er een meerwaarde ervaren van het hebben van een regionaal afdelingsbestuur? Zo ja, op welke manier kunnen de voorzitters van de fotoclubs hun clubleden aansporen om te helpen de vacatures op te vullen, zodat het afdelingsbestuur kan blijven bestaan? Vooral de vragen die gaan over lidmaatschap fotobond en voortbestaan van het afdelingsbestuur worden steeds nadrukkelijker gesteld.
 
Op 28 maart is er een overleg met voorzitters van clubs en groepen gepland, waarbij we graag de mening van bestuursleden horen. Vervolgens houden we op 26 april een algemene ledenvergadering, waarin we samen met jullie onze plannen en voorstellen zullen delen. Het zou fijn zijn wanneer we dan ook kandidaten kunnen voorstellen voor de invulling van het nieuw te vormen bestuur.


Bestuursleden gezocht!

In de aanloop naar de Algemene ledenvergadering houden we graag de mogelijkheid open om een vernieuwd afdelingsbestuur de kans te geven verder te gaan.

Het huidige bestuur bestaat uit de volgende functies en personen
Voorzitter: Ton Constandse – FG Schelfhorst (vacant medio juni 2022)
Secretaris: Vacant
Penningmeester: Lizette Jonkers-Roelofs – FC Twente
Lid PR & Clubcontact: Vacant
Lid Training & Opleiding: Karin Evers – Persoonlijk lid
Lid Wedstrijden & Exposities: Hans Extercatte – FC De Hof
Lid Websitebeheer: Hans Rolevink – FC De Zoeker Enschede

 
Voor de functie van Voorzitter, Secretaris en Lid PR & Clubcontacten zijn we op zoek naar nieuwe bestuursleden.
 
Informatieve avond met leden en DB fotobond

Voorafgaand aan deze bijeenkomsten heb ik vandaag een gesprek gehad met Cora Sens, voorzitter van de Fotobond. Ik heb onze zorgen met haar gedeeld en gevraagd welke rol zij wil en kan spelen. De fotobond is al enige tijd bezig met het bezoeken van clubs en fotogroepen om meer beeld en geluid te krijgen bij wat er leeft binnen de afdelingen. Haar voorstel is om voorafgaand aan de bijeenkomst van 28 maart (voorzittersoverleg) met de leden van de Twentse clubs om de tafel te gaan zitten. We hebben daarom een tweetal avonden in het Parochiehuis in Delden georganiseerd waarbij we jou als lid van de fotobond graag de gelegenheid geven om met leden van het dagelijks bestuur van de fotobond in gesprek te gaan. De planning ziet er als volgt uit:
 
Op 15 maart a.s. van 20:00 – 22:00 nodigen we graag leden uit van:
FC Eninver
FC De Zoeker
Hengelose AFV
FC Borne
FC Holec
FC Haaksbergen
 
Op 23 maart a.s. van 20:00 – 22:00 nodigen we graag leden uit van:
FC Wierden
FG Schelfhorst
FC Boekelo
FC De Hof
FG Windmolenbroek
FC Twente
 
Functiebeschrijvingen:

Voorzitter
De voorzitter van de fotobond afdeling Twente geeft leiding aan het bestuur van de afdeling. Hij/zij onderhoudt contacten met de clubs en fotogroepen van de afdeling Twente en vertegenwoordigt de afdeling in het Bondsbestuur van de Fotobond. In algemene zin is de voorzitter het gezicht van de afdeling en zal vanuit die functie de afdeling naar buiten vertegenwoordigen en tijdens afdelingswedstrijden en vergaderingen het woord namens de afdeling voeren.
De functie van voorzitter neemt gemiddeld 6-8 uur per maand in beslag.

Secretaris
De secretaris van de afdeling is verantwoordelijk voor en ondersteunt het bestuur van de afdeling in alle secretariële werkzaam. Hij/zij is aanspreekpunt voor de secretarissen van de clubs en fotogroepen, correspondeert met secretaris van de fotobond en zorgt voor agenda’s en notulen van de afdelingsvergaderingen. Daarnaast zorgt de secretaris voor het archiveren van verslagen en het versturen van de nieuwsbrieven die de afdeling periodiek uitgeeft.
De functie van secretaris neemt gemiddeld 6-8 uur per maand in beslag.

Lid PR en Clubcontacten
De taken van dit bestuurslid liggen op het vlak van informatievoorziening en informatieverzameling (mede vanuit de input van clubs). De leden van de afdeling worden via de nieuwsbrief op de hoogte gehouden van kwartaalprogramma’s, wedstrijden, exposities e.d. Daarnaast zorgt het bestuurslid dat de aandacht voor de clubs en fotogroepen van de afdeling niet verslapt. Minimaal 1x per jaar initieert het lid leden van het afdelingsbestuur om een bezoek aan de clubs en fotogroepen te brengen. Mediacontacten lopen via dit bestuurslid.
De functie Lid PR & clubcontacten neemt gemiddeld 4-6 uur per maand in beslag.
 
Het afdelingsbestuur vergadert in principe 1 uur per maand via Zoom en komt periodiek bij elkaar om de onderlinge contacten te onderhouden.
Sollicitatietermijn:

Belangstellenden voor bovengenoemde functies dienen voor uiterlijk 27 maart a.s. ingezonden te worden. Stuur je e-mail o.v.v. lidmaatschapsnummer en naam van club of fotogroep naar Hans Extercatte: info@hans-extercatte.nl

 
 
Hartelijke groet,
 
Ton Constandse
Voorzitter Fotobond Afdeling Twente

Terug naar de startpagina

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

In de bestuursvergadering op 7 maart 2018 besluit het bestuur om op de website de volgende tekst op te nemen over de bewaking van privacy van onze leden.

Fotobond afdeling Twente legt alleen die persoonsgegevens vast die nodig zijn om als stichting goed te kunnen functioneren. Wij leggen gegevens vast zoals naam, adres, woonplaats, mailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onze doelstelling of de verwerking afdelingswedstrijdverband. Persoonsgegevens worden alleen gebruikt om de doelen van de stichting te kunnen verwezenlijken.

Deze privacyverklaring legt vast welke persoonsgegevens door de Fotobond afdeling Twente worden verwerkt en gebruikt, zowel in geschrift als op de website.

Uw mailadres wordt uitsluitend gebruikt om u informatie te sturen die onze stichting betreft, zoals nieuwsbrieven en deelname aan afdelingswedstrijden. Is dat het geval dan worden gegevens na het verstrijken van de wettelijke bewaar termijn verwijderd.

Indien u dat wenst zullen wij u informeren over de gegevens die over u bij ons aanwezig zijn. De stichting zal persoonlijke gegevens leden relaties (naam, mailadres, etc.) alleen openbaar maken na uw voorafgaande toestemming.

Deze privacyverklaring voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) welke van kracht is vanaf 25 mei 2018.

Voor de argumentatie en achtergronden van deze privacy verklaring wordt verwezen naar de Landelijke Fotobond.

Persoonsgegevens:
De Fotobond afdeling Twente verwerkt slechts de gegevens van de volgende personen:

 • Leden van de Fotobond afdeling Twente;
 • Personen die de Fotobond afdeling Twente om informatie of documentatie hebben verzocht;
 • Personen met wie de Fotobond afdeling Twente een zakelijke of financiële relatie onderhoudt.

De persoonsgegevens die wij verwerken indien van toepassing:

 • Voor- en achternaam *
 • De Fotoclub/ Fotogroep gegevens *
 • E-mailadres *
 • Fotobond lidnummer *

De met * aangegeven items zijn benodigd voor het lidmaatschap Fotobond,
die de afdeling gebruikt voor inschrijving fotowedstrijden.

Fotobond afdeling Twente verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Fotobond Afdeling Twente verwerkt persoonsgegevens
voor de volgende doelen:

 • Het aanmelden wedstrijdverband Fotobond Nederlands Centrum voor Vrijetijdsfotografie, tevens voor communicatie met de Fotobond en afdeling Twente van de Fotobond.
 • Voor het aanschrijven van leden via de secretarissen van de Fotoclubs, o.a. voor het uitnodigen van de leden voor de Algemene Leden Vergadering.
 • Voor het innen van een financiele bijdrage, cursussen en workshops.
 • Interne communicatie binnen de Fotobond afdeling Twente vanwege de doelstelling om in wedstrijdverband te fotograferen.
 • Om te kunnen antwoorden op verzoeken om informatie
 • Om contact op te nemen met relaties

Hoe en waar de gegevens worden opgeslagen
De secretaris beheert de gegevens op een computer in een versleuteld bestandssysteem, beveiligd met een wachtwoord.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De Fotobond afdeling Twente bewaart je persoonsgegevens  gedurende jouw lidmaatschap van de Landelijke Fotobond. De Fotobond afdeling Twente verwijdert jouw persoonsgegevens binnen 4 weken na beëindiging van het lidmaatschap van de Fotobond.

Delen van persoonsgegevens met derden
De Fotobond afdeling Twente verstrekt uitsluitend gegevens aan de fotoclubs/ fotogroepen die aangesloten zijn bij de Fotobond. Gegevens worden uitdrukkelijk niet gedeeld voor commerciële  doeleinden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door de Fotobond afdeling Twente en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar de secretaris van de Fotobond afdeling Twente.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, nemen wij contact met je op ter verificatie.

Klachten
De Fotobond afdeling Twente wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De Fotobond afdeling Twente neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het bestuur.

De Fotobond afdeling Twente gebruikt voor de website een aantal technieken/ procedures welke ertoe bijdragen dat de pagina’s goed beschermd zijn tegen indringers (hackers).

Website update (via WordPress)
WordPress is de software waarmee de Fotobond Afdeling Twente website wordt bebouwd. Deze software wordt zoveel mogelijk up-to-date gehouden om ontdekte zwakheden te verhelpen.

Cookies
De Fotobond afdeling Twente gebruikt alleen technische en functionele cookies. Dit is een functie van de gebruikte WordPress software. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Beveiliging van de communicatie met de website
De website van de Fotobond afdeling Twente werkt met TLS (Transport Layer Security, zie het slotje in de browser). Dit behelst de encryptie van verbinding tussen jouw computer en de website. Tevens weet je zeker dat je met de website van de Fotobond Afdeling Twente communiceert en niet met een imitatie.

Slotbepalingen
Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden aangepast om bijvoorbeeld in lijn te blijven met de geldende wet- en regelgeving of aanpassingen in de werkwijze van Fotobond afdeling Twente. In gevallen waarin het Privacyreglement niet voorziet, beslist het bestuur van de Fotobond afdeling Twente.


Voor nadere informatie kunt u zich richten via ons contactformulier,
secretaris Fotobond afdeling Twente.

@ copyright Fotobond afdeling Twente 2018


 Terug naar startpagina

Save settings
Cookies settings