Reglement Afdelingsfotowedstrijd 2024

Reglement Afdelingsfotowedstrijd 2024

1. ALGEMEEN
De Afdelingsfotowedstrijd is een individuele wedstrijd voor de leden van de Fotobond afdeling Twente. Aan de wedstrijd is tevens een clubklassement verbonden. De bespreking van de ingestuurde foto’s vindt plaats op zaterdag 7 december in het Kulturhus ‘De Bijenkorf’ Borne, Marktstraat 23, 7622 CP Borne. Inloop vanaf 13.30 uur. Start jurybespreking 14.00 uur.

2. DEELNAME
Deelname aan deze wedstrijd staat open voor fotografen, lid van een fotoclub die aangesloten is bij de Fotobond afd. Twente en voor individuele leden van de Fotobond woonachtig in het gebied van de afdeling Twente.

3. SAMENSTELLINGINZENDING
Elke fotograaf mag 1 foto insturen. Er wordt recent werk verwacht. Thema is vrij.

4. INZENDEN FOTO
De foto’s worden door de fotoclub verzameld en ingestuurd in daarvoor bestemde dozen (*) zoals voor de Bonds Foto Wedstrijd)). De foto’s dienen uiterlijk op de dag van de sluitingsdatum aanwezig te zijn bij Galerie Objectief, Walstraat 33 Enschede (zie hieronder). Sluitingsdatum is 22 november 2024. Ook persoonlijke leden kunnen een foto insturen. Deze foto’s worden wel meegenomen in het persoonlijk klassement, maar tellen niet mee voor het clubklassement. De inzending moet zijn samengesteld uit zwartwit- en/of kleurenfoto’s. Wanneer een club tenminste 6 foto’s heeft ingezonden dan nemen zij automatisch deel aan het clubklassement.

Inzendeisen
➢  Op de achterzijde van de foto moet naam van de maker en bondslidmaatschapsnummer zijn vermeld.
➢  Het moet duidelijk zijn wat de bovenkant van de foto is (belangrijk bij abstract werk).
➢  Standaard moet de foto opgeplakt en in een passe-partout van 40 x 50 cm ingestuurd worden.
➢  Het passe-partout mag vervallen, maar dan moet de afmeting van de foto ook 40 x 50 cm zijn.
De foto dient dan uitsluitend opgeplakt te zijn op karton of kunststof met een maximale dikte van 5 mm.
en wel zodanig dat hij ingelijst kan worden in een wissellijst met de afmetingen 40 x 50 cm.

Foto’s die niet voldoen aan de gestelde maatvoering en opplakeisen kunnen geweigerd worden. De ingezonden foto’s mogen slechts éénmalig worden ingezonden naar een wedstrijd van de afdeling Twente t.w. FotoRegionaal | Twente Online | Afdelingsfotowedstrijd. Tevens dienen de foto’s per club uiterlijk 22 november digitaal te worden aangeleverd via WeTransfer aan fotoclubdezoeker@gmail.com. Deze digitale versie wordt niet voor de jurering gebruikt, maar dient voor de openbare bespreking.

Kwaliteitseisen
➢  Kleurruimte sRGB
➢  JPEG, maximale kwaliteit
➢  Formaat: langste zijde 2000 pixels
De naam van het digitale bestand moet opgebouwd zijn uit:
Naam fotograaf + Bondslidmaatschapsnummer (bv. Pietpaaltjes 0535123).
De digitale bestanden dienen uiterlijk 22 november worden aangeleverd.

5. JURY
Door de organisatie wordt een jury aangesteld van drie personen. Bovendien wordt een lid van het organisatie aangesteld als voorzitter van de jury zonder stemrecht.

6. BEOORDELING
De juryleden beoordelen foto’s op basis van inhoud, technische kwaliteiten en presentatie met een cijfer van 1 t/m 10. Hierbij hebben de cijfers de volgende betekenis; 1=zeer slecht, 2=slecht, 3=ruim onvoldoende, 4=onvoldoende, 5=matig, 6=voldoende, 7=ruim voldoende, 8=goed, 9=zeer goed en 10=uitstekend. Het totaal aantal punten per foto bepaalt de rangorde voor de individuele wedstrijd. Het totaal aantal punten van de 6 hoogst gewaardeerde foto’s per club, bepaalt de rangorde voor de clubklassering. Bij gelijk eindigende foto`s in het individuele klassement wordt de rangorde van de drie hoogst geëindigde foto’s bepaald door de jury. Bij gelijk eindigende collecties in het clubklassement wordt de rangorde bepaald door het gemiddeld puntentotaal van de gehele inzending van die clubs.

7. PRIJZEN + DE TWENTE CAMERA
De fotograaf van de beste foto ontvangt een wisselbokaal ‘DE TWENTE CAMERA’, dit is een jaarlijkse wisselprijs. De fotografen van de drie foto’s eindigende op de plaatsen 1, 2 en 3 ontvangen een certificaat. De drie clubs eindigend op de plaatsen 1, 2 en 3 ontvangen eveneens een certificaat. De 30 best scorende foto’s worden op een expositie tentoongesteld. Dit alles naar oordeel van de jury.

8. UITSLAG
De uitslag wordt op de openbare bespreking van de ingezonden foto’s, enkele dagen na de jurering, bekendgemaakt. Tevens wordt de foto’s en uitslag gepubliceerd op de website van de Afdeling Twente.

9. PUBLICATIERECHT / AUTEURSRECHTEN
De fotografen dienen de auteursrechten van de ingezonden fotowerken te bezitten en dienen de Fotobond afdeling Twente en/of de organisatoren te vrijwaren van elke eventuele aanspraak door derden. Door inzending geeft het lid toestemming aan de Fotobond afdeling Twente om de foto’s op de webste (https://fotobondafdelingtwente.nl en in andere Fotobond Afdeling Twente publicaties te plaatsen zonder enige vergoeding. Fotobond Afdeling Twente zal deze foto’s niet aan derden overdragen. Bij publicatie zal naamsvermelding plaatsvinden. Uit de beste foto’s kan een collectie worden samengesteld ten behoeve van een tentoonstelling. De organisatie beslist welke foto`s worden geëxposeerd. De organisatie draagt er zorg voor dat het overige ingezonden werken zo spoedig mogelijk worden teruggezonden naar de club.

10. ZORG
Aan de ingezonden werken zal de uiterste zorg worden besteed, maar de organisatoren wijzen alle verantwoordelijkheid van de hand ingeval van verlies, diefstal en/of beschadiging bij inzending, vervoer en terugzending.

11. SLOTBEPALING.
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.

Organisatie: Fotoclub De Zoeker

Lukie Oosterhuis

Henk Snuverink

Luuk Vosslamber
Inleveren foto’s:

Fotogalerie Objektief, Walstraat 33, 7511GE Enschede
(tijdens openingsurenvan woensdag tot en met zaterdag
van 13.30 – 17.00 uur).

Fotodozen op het zoldertje van de galerie leggen.
Digitale foto’s naar: fotoclubdezoeker@gmail.com


(* dozen zijn te koop bij Hans Rolevink, mail: (webmaster@fotobondafdelingtwente.nl )
(* Zie ook: https://fotobondafdelingtwente.nl/fotobond-afdeling-twente )

https://www.fotobondafdelingtwente.nl/wp-content/uploads/2024/07/Reglement-Afd-wedstr-2024.pdf


Terug naar de startpagina

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

In de bestuursvergadering op 7 maart 2018 besluit het bestuur om op de website de volgende tekst op te nemen over de bewaking van privacy van onze leden.

Fotobond afdeling Twente legt alleen die persoonsgegevens vast die nodig zijn om als stichting goed te kunnen functioneren. Wij leggen gegevens vast zoals naam, adres, woonplaats, mailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onze doelstelling of de verwerking afdelingswedstrijdverband. Persoonsgegevens worden alleen gebruikt om de doelen van de stichting te kunnen verwezenlijken.

Deze privacyverklaring legt vast welke persoonsgegevens door de Fotobond afdeling Twente worden verwerkt en gebruikt, zowel in geschrift als op de website.

Uw mailadres wordt uitsluitend gebruikt om u informatie te sturen die onze stichting betreft, zoals nieuwsbrieven en deelname aan afdelingswedstrijden. Is dat het geval dan worden gegevens na het verstrijken van de wettelijke bewaar termijn verwijderd.

Indien u dat wenst zullen wij u informeren over de gegevens die over u bij ons aanwezig zijn. De stichting zal persoonlijke gegevens leden relaties (naam, mailadres, etc.) alleen openbaar maken na uw voorafgaande toestemming.

Deze privacyverklaring voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) welke van kracht is vanaf 25 mei 2018.

Voor de argumentatie en achtergronden van deze privacy verklaring wordt verwezen naar de Landelijke Fotobond.

Persoonsgegevens:
De Fotobond afdeling Twente verwerkt slechts de gegevens van de volgende personen:

 • Leden van de Fotobond afdeling Twente;
 • Personen die de Fotobond afdeling Twente om informatie of documentatie hebben verzocht;
 • Personen met wie de Fotobond afdeling Twente een zakelijke of financiële relatie onderhoudt.

De persoonsgegevens die wij verwerken indien van toepassing:

 • Voor- en achternaam *
 • De Fotoclub/ Fotogroep gegevens *
 • E-mailadres *
 • Fotobond lidnummer *

De met * aangegeven items zijn benodigd voor het lidmaatschap Fotobond,
die de afdeling gebruikt voor inschrijving fotowedstrijden.

Fotobond afdeling Twente verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Fotobond Afdeling Twente verwerkt persoonsgegevens
voor de volgende doelen:

 • Het aanmelden wedstrijdverband Fotobond Nederlands Centrum voor Vrijetijdsfotografie, tevens voor communicatie met de Fotobond en afdeling Twente van de Fotobond.
 • Voor het aanschrijven van leden via de secretarissen van de Fotoclubs, o.a. voor het uitnodigen van de leden voor de Algemene Leden Vergadering.
 • Voor het innen van een financiele bijdrage, cursussen en workshops.
 • Interne communicatie binnen de Fotobond afdeling Twente vanwege de doelstelling om in wedstrijdverband te fotograferen.
 • Om te kunnen antwoorden op verzoeken om informatie
 • Om contact op te nemen met relaties

Hoe en waar de gegevens worden opgeslagen
De secretaris beheert de gegevens op een computer in een versleuteld bestandssysteem, beveiligd met een wachtwoord.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De Fotobond afdeling Twente bewaart je persoonsgegevens  gedurende jouw lidmaatschap van de Landelijke Fotobond. De Fotobond afdeling Twente verwijdert jouw persoonsgegevens binnen 4 weken na beëindiging van het lidmaatschap van de Fotobond.

Delen van persoonsgegevens met derden
De Fotobond afdeling Twente verstrekt uitsluitend gegevens aan de fotoclubs/ fotogroepen die aangesloten zijn bij de Fotobond. Gegevens worden uitdrukkelijk niet gedeeld voor commerciële  doeleinden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door de Fotobond afdeling Twente en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar de secretaris van de Fotobond afdeling Twente.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, nemen wij contact met je op ter verificatie.

Klachten
De Fotobond afdeling Twente wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De Fotobond afdeling Twente neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het bestuur.

De Fotobond afdeling Twente gebruikt voor de website een aantal technieken/ procedures welke ertoe bijdragen dat de pagina’s goed beschermd zijn tegen indringers (hackers).

Website update (via WordPress)
WordPress is de software waarmee de Fotobond Afdeling Twente website wordt bebouwd. Deze software wordt zoveel mogelijk up-to-date gehouden om ontdekte zwakheden te verhelpen.

Cookies
De Fotobond afdeling Twente gebruikt alleen technische en functionele cookies. Dit is een functie van de gebruikte WordPress software. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Beveiliging van de communicatie met de website
De website van de Fotobond afdeling Twente werkt met TLS (Transport Layer Security, zie het slotje in de browser). Dit behelst de encryptie van verbinding tussen jouw computer en de website. Tevens weet je zeker dat je met de website van de Fotobond Afdeling Twente communiceert en niet met een imitatie.

Slotbepalingen
Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden aangepast om bijvoorbeeld in lijn te blijven met de geldende wet- en regelgeving of aanpassingen in de werkwijze van Fotobond afdeling Twente. In gevallen waarin het Privacyreglement niet voorziet, beslist het bestuur van de Fotobond afdeling Twente.


Voor nadere informatie kunt u zich richten via ons contactformulier,
secretaris Fotobond afdeling Twente.

@ copyright Fotobond afdeling Twente 2018


 Terug naar startpagina

Save settings
Cookies settings