Reglement Afdelingswedstrijd 2021

Reglement Afdelingswedstrijd 2021

1.  ALGEMEEN

De Afdelingswedstrijd is een individuele wedstrijd voor de leden van de Fotobond afdeling Twente. Aan de wedstrijd is tevens een clubklassement verbonden.


2.    DEELNAME

Deelname aan deze wedstrijd staat open voor fotografen, leden van een fotoclub die aangesloten is bij de Fotobond afd. Twente en voor individuele leden van de Fotobond woonachtig in het gebied van de afdeling Twente. 


3.  SAMENSTELLING INZENDING

Elke fotograaf mag 1 foto insturen. Er wordt recent werk verwacht. 


4. INZENDEN FOTO

De foto’s worden door de fotoclub verzameld en ingestuurd in daarvoor bestemde dozen (*. (zoals voor de BFW).  De foto’s dienen uiterlijk op de dag van de sluitingsdatum aanwezig te zijn bij Hans Extercatte de Horst 5  7491GV  Stad Delden. 

Sluitingsdatum is 27 oktober 2021.

De inzending moet zijn samengesteld uit zwartwit- en/of kleurenfoto’s. Wanneer een club tenminste 6 foto’s heeft ingezonden dan neemt zij automatisch deel aan het clubklassement. Individuele leden kunnen hun foto afgeven bij een van de bestuursleden (voor adressen zie website).

Foto’s die niet voldoen aan de gestelde maatvoering en opplakeisen kunnen geweigerd worden. 

De ingezonden foto’s mogen slechts éénmalig worden ingezonden naar een wedstrijd van de afdeling Twente t.w. FotoRegionaal, Twente Online en  Afdelingswedstrijd.

Tevens dienen de foto’s per club,  of (in het geval van individuele leden) per lid digitaal te worden aangeleverd via WeTransfer aan afdelingswedstrijd@hans-extercatte.nl.  Deze digitale versie wordt naast de geprinte versie voor de jurering gebruikt, maar dient ook voor de openbare bespreking.

De naam van het digitale bestand moet opgebouwd zijn uit: naam fotograaf + bondslidmaatschapsnummer (bv. Pietpaaltjes 0535123). De digitale bestanden dienen uiterlijk 27 oktober 2021 verstuurd te zijn.


5.  JURY

Door het afdelingsbestuur wordt een jury aangesteld van drie personen. 


6.  BEOORDELING

De juryleden beoordelen foto’s op basis van inhoud, technische kwaliteiten en presentatie met een cijfer van 1 t/m 10. Hierbij hebben de cijfers de volgende betekenis; 1=zeer slecht, 2=slecht, 3=ruim onvoldoende, 4=onvoldoende, 5=matig, 6=voldoende, 7=ruim voldoende, 8=goed, 9=zeer goed en 10=uitstekend. 
Het totaal aantal punten per foto bepaalt de rangorde voor de individuele wedstrijd. 
Het totaal aantal punten van de 6 hoogst gewaardeerde foto’s per club, bepaalt de rangorde voor de clubklassering. Bij gelijk eindigende foto`s in het individuele klassement wordt de rangorde van de drie hoogst geëindigde foto’s bepaald door de jury.
Bij gelijk eindigende collecties in het clubklassement wordt de rangorde bepaald door het gemiddeld puntentotaal van de gehele inzending van die clubs.


7.  PRIJZEN + DE TWENTE CAMERA

De fotograaf van de beste foto ontvangt een wisselbokaal “DE TWENTE CAMERA” 
Dit is een jaarlijkse wisselprijs.De fotografen van de drie foto`s eindigende op de plaatsen 1, 2 en 3 ontvangen een certificaat.
De drie clubs eindigend op de plaatsen 1, 2 en 3 ontvangen eveneens een certificaat. 
De foto’s met het puntenaantal van 27 en hoger wordt een sticker “Uitstekend” toegewezen. Foto’s met het puntenaantal van 25 t/m 26 wordt een sticker “Zeer goed” toegewezen. Foto’s met het puntenaantal 23 t/m 24 wordt een sticker “Goed” toegewezen. Dit alles naar het oordeel van de jury.


8.  UITSLAG

De uitslag wordt op de openbare bespreking van de ingezonden foto’s en samen met de ingezonden foto’s van “Twente Online” en ‘Samen”, op zaterdag 13 november na de jurering van de afdelingswedstrijd bekendgemaakt. Tevens worden alle uitslagen na 13 november gepubliceerd op de website van de Fotobond afdeling Twente.


9.  PUBLICATIERECHT/AUTEURSRECHTEN

De fotografen dienen de auteursrechten van de ingezonden fotowerken te bezitten en dienen de Fotobond afdeling Twente en/of de organisatoren te vrijwaren van elke eventuele aanspraak door derden. 

Door inzending geeft het lid toestemming aan de Fotobond afdeling Twente om de foto(s) op de website www.fotobondafdelingtwente.nl en in andere Fotobond afdeling Twente publicaties te plaatsen zonder enige vergoeding. Fotobond afdeling Twente zal deze foto(s) niet aan derden overdragen.
Bij publicatie zal naamsvermelding plaats vinden. 
Uit de beste foto’s kan een collectie worden samengesteld ten behoeve van een tentoonstelling. Het afdelingsbestuur beslist welke foto`s worden geëxposeerd.
De Fotobond afdeling Twente draagt er zorg voor dat het overige ingezonden werken zo spoedig mogelijk worden teruggezonden naar de club.


10. ZORG

Aan de ingezonden werken zal de uiterste zorg worden besteed, maar de organisatoren wijzen alle verantwoordelijkheid van de hand ingeval van verlies, diefstal en/of beschadiging bij inzending, vervoer, expositie en terugzending. 


11. SLOTBEPALING

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het afdelingsbestuur.


11. SLOTBEPALING

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het afdelingsbestuur.

Dit reglement vervangt alle voorgaande reglementen en is van kracht vanaf 2021.

Reglement FotoRegionaal 2022 


Terug naar startpagina