REGLEMENT FOTOREGIONAAL 2022

REGLEMENT FOTOREGIONAAL 2022

1.    ALGEMEEN

FotoRegionaal is een digitale wedstrijd voor de leden van de Fotobond afdeling Twente.


2.   DEELNAME

Deelname aan deze fotowedstrijd staat open voor fotografen, lid van een fotoclub die aangesloten is bij de Fotobond afdeling Twente en voor individuele leden van de Fotobond woonachtig in het gebied van de afdeling Twente. 


3.   SAMENSTELLING INZENDING

Elke fotograaf mag een serie van 5 foto’s insturen. Het onderwerp is vrij, maar de collectie dient een samenhang te vertonen of een serie te vormen. Er wordt recent werk verwacht.  

Kwaliteitseisen 

  • De digitale bestanden moeten als volgt worden aangeleverd: in de beste kwaliteit,
    in een zo hoog mogelijke resolutie, langste zijde 2000 pixels,
    met een maximale grootte van 4 Mb
  • Kleurruimte sRGB
  • JPEG, maximale kwaliteit

Foto’s die niet voldoen aan de gestelde maatvoering kunnen geweigerd worden. 


4.   INZENDEN FOTO’S

De naam van de digitale bestanden moet opgebouwd zijn uit: naam fotograaf + presentatie volgorde.  In een email dienen de volgende gegevens vermeld te worden: emailadres, naam fotoclub, en het bondslidmaatschapsnummer van de fotograaf.  

De foto’s dienen uiterlijk op de dag van de sluitingsdatum
aanwezig te zijn op het inzendadres.
Sluitingsdatum voor inzending is zaterdag 5 maart 2022 
Het inzendadres:  fotoregionaal@hans-extercatte.nl

De 5 foto’s mogen niet eerder zijn ingezonden naar een wedstrijd van de afdeling Twente van de Fotobond t.w. FotoRegionaal | Twente Online | Afdelingswedstrijd


5.  JURY

Door het afdelingsbestuur wordt een deskundige jury uitgenodigd. 


6.  NOMINATIE  SALON FOTO NATIONAAL 2022

Deze wedstrijd wordt mede georganiseerd om een aantal fotografen de kans te geven deel te nemen aan Salon Foto Nationaal (FN). Een aantal hoogst geplaatsten van deze wedstrijd worden genomineerd voor deelname aan Salon Foto Nationaal. Daarnaast kan een fotograaf waarvan in 2021 zijn/haar serie geselecteerd is voor Salon Foto Nationaal genomineerd worden. Deelneming in 2022 aan FotoRegionaal is een voorwaarde. 

Indien één of meer betrokkenen aangeven geen gebruik te willen maken van een nominatie voor FN, komen automatisch de volgende plaatsen op de uitslaglijst voor deze nominatie in aanmerking”. 


7.  PUBLICATIERECHT / AUTEURSRECHTEN

De fotografen dienen de auteursrechten van de ingezonden fotowerken te bezitten en dienen de Fotobond afdeling Twente en/of de organisatoren te vrijwaren van elke eventuele aanspraak door derden.   

De Fotobond afdeling Twente zal de werken alleen gebruiken in het kader van deze wedstrijd. Voor publicatie van de gehele of gedeeltelijke collectie verlenen de auteurs toestemming zonder enige vergoeding. Bij publicatie zal naamsvermelding plaatsvinden.  

Deelnemers aan deze wedstrijd verklaren zich door deelname akkoord met dit reglement. 

______________________________-__________________-


8. BESPREKING

Op zaterdag 9 april zal er om 14.00 uur zal er in het STADsCENTRUM het PAROCHIEHUIS te Delden een bespreking van de inzendingen door de jury plaatsvinden.


9. SLOTBEPALING

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het afdelingsbestuur.


Dit reglement vervangt alle voorgaande reglementen en is van kracht vanaf 1 januari 2022. 


 Terug naar startpagina

Voor inhoudelijke informatie kunt u zich richten tot de Fotobond Afdeling Twente, voorzitter / secretaris
Klik op het contactformulier