Subsidie-reglement 2023

Subsidie-reglement 2023

Het afdelingsbestuur kan aan de aangesloten clubs subsidie verlenen voor:

  1. Het houden van een, voor het publiek toegankelijke tentoonstelling of toepasselijke activiteit in het kader van een lustrumviering of jubileum;
  2. Het houden van een voor de leden van de afdeling Twente gratis toegankelijke lezing,presentatie of andere activiteit op het terrein van de fotografie (niet zijnde eententoonstelling), vallend binnen de doelstellingen van de Fotobond afdeling Twente.

Hiertoe, en voor de door het afdelingsbestuur zelf te organiseren activiteiten, wordt jaarlijks een bedrag in de begroting opgenomen.

Aanvragen voor subsidie moeten door het bestuur van de club schriftelijk worden ingediend bij het afdelingsbestuur, vóór 31 januari van het jaar waarin de activiteit plaatsvindt waar- voor de subsidie wordt gevraagd *). Vindt de activiteit plaats in april, mei of juni dan moet de aanvraag tenminste 3 maanden voor de betreffende activiteit worden inge- diend. Bij de aanvraag moet een reële begroting van inkomsten en uitgaven worden over- legd, ter beoordeling van het afdelingsbestuur.

Bij meerdere voor subsidie in aanmerking komende aanvragen zal de toekenning van subsidies het daarvoor begrootte bedrag niet overschrijden. Een club kan slechts eenmaal per jaar in aanmerking komen voor subsidie.

*) Dit reglement is door het afdelingsbestuur vastgesteld op 24 april 2021 en is van kracht te rekenen met ingang van 1 januari 2023.
*) Subsidie-aanvragen voor 2023 moeten worden ingediend vóór 1 maart 2023.


Terug naar de startpagina