Uitnodiging AVL vergadering 2019

Uitnodiging AVL vergadering 2019

Haaksbergen, februari 2019.
Aan de in afdeling Twente aangesloten fotoclubs en leden,

Hierbij nodigen we jullie uit tot het bijwonen van de
ALGEMENE LEDENVERGADERING 2019
van de afdeling Twente, die zal worden gehouden op
woensdag 12 maart 2019 in het Parochiehuis,
Langestraat 79, 7491 AB Delden. Aanvang: 19:30 uur.

A G E N D A

Algemene Ledenvergadering 12 maart 2019.

 1. Opening en vaststelling van de agenda.
 2. Vaststelling notulen Algemene Ledenvergadering 21 maart 2018 (bijgevoegd).
 3. Ingekomen stukken.
 4. Jaarverslag secretaris (bijgevoegd).
 5. Jaarverslag penningmeester (wordt ter vergadering uitgereikt).
 6. Mondeling verslag kascommissie Hans Extercatte en Lukie Oosterhuis.
 7. Verkiezing nieuw lid (reserve) kascommissie. Hans Extercatte is aftredend, Lukie Oosterhuis blijft aan met Hanneke de Jong (was reserve).
 8. Begroting 2019 (wordt ter vergadering uitgereikt).
 9. Het Bestuur is op zoek naar een nieuwe penningmeester. Deze functie wordt nu a.i. vervuld door Edith Howard. Deze heeft aangegeven per 12 maart als penningmeester terug te willen treden. Lukie Oosterhuis van FC De Zoeker heeft zich voor deze functie kandidaat gesteld. Verder is het bestuur op zoek naar nieuwe bestuursleden in verband met het aftreden de komende jaren van bestuursleden, omdat hun termijn er dan op zit. (Tegen)kandidaten worden uitgenodigd zich uiterlijk twee dagen vóór de ALV bij de secretaris te melden.
 10. Toelichting afdelingsactiviteiten o.a.
 • Gespreksgroepen.
 • Workshops.
 • Afdelingswedstrijd 2019, jurering en tentoonstelling beste foto’s van de Afdelingswedstrijd 2019.
 1. Twente Online 2019.
 2. Foto Nationaal 2019.
 3. Website Afdeling Twente.
 4. Overige mededelingen en ideeën jaarprogramma Afdeling Twente.
 5. Rondvraag en wat verder ter tafel komt.
 6. Sluiting.